Ωφέλιμα έντομα & ακάρεα

Η μεγάλη ποικιλία ωφέλιμων οργανισμών της Bio-insecta μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες σας για τη βιολογική καταπολέμηση των φυτοφάγων εντόμων. Εχθροί οικονομικής σημασίας όπως η μελίγκρα, ο τετράνυχος, ο θρίπας, ο αλευρώδης, η βαμβακάδα, η λυριόμυζα και η Tuta μπορούν να καταπολεμηθούν με επιτυχία, με οικολογικές μεθόδους που είναι ασφαλείς για τον χρήστη, δε ρυπαίνουν το περιβάλλον και αποδίδουν καθαρά προϊόντα χωρίς χημικά υπολείμματα.

Εικόνα προϊόντος Adalia bipunctata

Αρπακτικό αφίδων

Για υψηλές προσβολές αφίδων και άμεσα αποτελέσματα

Εικόνα προϊόντος Amblyseius andersoni

Αρπακτικό τετράνυχων

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για δενδρώδεις καλλιέργειες

Εικόνα προϊόντος Amblyseius cucumeris

Αρπακτικό θρίπα

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για λαχανοκομικά και ανθοκομικά φυτά

Εικόνα προϊόντος Amblyseius swirskii

Αρπακτικό αλευρώδη και θρίπα

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για λαχανοκομικά και ανθοκομικά φυτά

Εικόνα προϊόντος Anthocoris nemoralis

Αρπακτικό ψύλλας

Ιδανικό για δενδρώδεις καλλιέργειες και αστικό πράσινο

Εικόνα προϊόντος Aphidius colemani

Παρασιτοειδές αφίδων

Για μικρόσωμες αφίδες και χαμηλές προσβολές

Κατάλληλο και για μικρές εκτάσεις (μπαλκόνια, κήποι, κλπ.)

Εικόνα προϊόντος Aphidius ervi

Παρασιτοειδές αφίδων

Για μεγαλόσωμες αφίδες και χαμηλές προσβολές

Κατάλληλο και για μικρές εκτάσεις (μπαλκόνια, κήποι, κλπ.)

Εικόνα προϊόντος Aphidoletes aphidimyza

Αρπακτικό αφίδων

Για μέτριες και υψηλές προσβολές αφίδων

Για λαχανοκομικές και δενδρώδεις καλλιέργειες

Εικόνα προϊόντος Chrysoperla carnea

Αρπακτικό αφίδων

Γενικό αρπακτικό

Για όλα τα επίπεδα προσβολής αφίδων


Εικόνα προϊόντος Cryptolaemus montrouzieri

Αρπακτικό ψευδόκοκκου

Για μεσαίες και υψηλές προσβολές

Εικόνα προϊόντος Delphastus catalinae

Αρπακτικό αλευρώδη

Για μεσαίες και υψηλές προσβολές

Εικόνα προϊόντος Diglyphus isaea

Παρασιτοειδές λυριόμυζας

Για χαμηλές και μεσαίες προσβολές

Εικόνα προϊόντος Encarsia formosa

Παρασιτοειδές αλευρώδη

Ιδανικό για λαχανοκομικά και καλλωπιστικά φυτά

Εικόνα προϊόντος Eretmocerus eremicus

Παρασιτοειδές αλευρώδη

Ιδανικό για λαχανοκομικά και καλλωπιστικά φυτά

Εικόνα προϊόντος Macrolophus pygmaeus

Αρπακτικό αλευρώδη και Tuta absoluta

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για σολανώδη φυτά

Εικόνα προϊόντος Nephus includens

Αρπακτικό ψευδόκοκκου

Για χαμηλές και μεσαίες προσβολές

Ιδανικό για το αμπέλι και για καλλωπιστικά φυτά

Εικόνα προϊόντος Nesidiocoris tenuis

Αρπακτικό αλευρώδη και Tuta absoluta

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για σολανώδη φυτά

Εικόνα προϊόντος Orius laevigatus

Αρπακτικό θρίπα

Ωφέλιμο φύλακας

Ιδανικό για λαχανοκομικά και καλλωπιστικά φυτά

Εικόνα προϊόντος Phytoseiulus persimilis

Αρπακτικό τετράνυχων

Εξειδικευμένο αρπακτικό

Ιδανικό για λαχανοκομικά και καλλωπιστικά φυτά

Εικόνα προϊόντος Propylea quatordecimpunctata

Αρπακτικό αφίδων

Για μεσαίες και υψηλές προσβολές αφίδων

Εικόνα προϊόντος Rodolia cardinalis

Αρπακτικό Icerya

Εξειδικευμένο αρπακτικό

Ιδανικό για εσπεριδοειδή και καλλωπιστικά

Εικόνα προϊόντος Stratiolaelaps scimitus

Αρπακτικό θρίπα

Για προστασία από φυτοφάγα έντομα στο έδαφος

Εικόνα προϊόντος Trichopria drosophilae

Παρασιτοειδές Drosophila suzuki

Ιδανικό για οπωρώνες